Cookies eerst...

Onze webwinkel gebruikt alleen "strikt noodzakelijke cookies". Deze zijn vrijgesteld van geïnformeerde toestemming.
Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die het functioneren van een website mogelijk maken. Zonder deze cookies werkt de website niet of niet goed. Het gaat onder meer om cookies die gebruikers in staat stellen in te loggen op beveiligde delen van de website en een winkelwagentje te gebruiken.
Geen cookies - geen shopping

Algemene onlineverkoopvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds de vennootschap WE ARE WHISKY SASPJ, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rodolphe Gossia Avenue 33 - B-1350 Jauche - Telefoon 0471 13 45 56 - e-mail: shop@wearewhisky.com, ingeschreven bij de Carrefourbank der Ondernemingen onder het nummer BE0500997773, hierna genoemd "de verkoper", en anderzijds elke professionele koper of consument die via de website van de verkoper tot aankoop wenst over te gaan, hierna genoemd "de koper".

De volgende definities zijn van toepassing:

Consument: iedere natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt voor doeleinden die niet beroeps- of bedrijfsmatig zijn.

Professionele koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet valt onder de definitie van consument in de vorige alinea

Artikel 2: Doel

De huidige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professioneel of een consument is.

De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. De foto's in de catalogus dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet contractueel bindend. Aangezien de aangeboden goederen (sterke drank) bestemd zijn voor volwassen klanten, zal de verkoop aan minderjarige klanten worden geweigerd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, inclusief alle taksen (BTW en andere taksen die in België van toepassing zijn). De aangegeven prijzen zijn exclusief de transportkosten, die een extra post vormen op het ogenblik van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de op de bestelling toepasselijke prijzen die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen van het BTW-tarief of van de accijnzen die zich vóór de leveringsdatum voordoen, in zijn prijzen door te berekenen.

Artikel 5: Orders

De koper, die een product of een dienst wil kopen, moet : - het identificatieformulier in te vullen; - het online bestelformulier in te vullen met alle referenties van de gekozen produkten of diensten; - zijn/haar bestelling te valideren na deze te hebben gecontroleerd; - te erkennen dat hij/zij de onderhavige algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard; - de betaling uit te voeren onder de voorziene voorwaarden; waarmee zijn/haar bestelling en betaling worden bevestigd.

La vente est réputée parfaite lors de la confirmation de commande par le vendeur. Aucun envoi de marchandise ne sera effectué sans confirmation de commande et réception du paiement intégral de la commande. Les produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. En cas d’indisponibilité d’un article, le vendeur en informera l’acheteur par e-mail dans les plus brefs délais. Celui-ci aura la possibilité de choisir entre patienter (en cas d’indisponibilité temporaire) ou annuler sans frais la commande des articles indisponibles.

Artikel 6: Recht van afstand

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit recht van afstand is niet van toepassing op de professionele koper. Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om af te zien per e-mail kenbaar maken en het geleverde product op eigen kosten en op eigen risico terugzenden naar de administratieve zetel van de verkoper in B-1350 Jauche, Rodolphe Gossia-laan 33. De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van eventuele accessoires en de originele factuur/leveringsbon. De geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet zijn verzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt. Goederen die onvolledig, beschadigd of bevuild zijn door de klant worden niet aanvaard. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe de eventueel betaalde bedragen terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Betaling gebeurt via Paypal, kredietkaart, Visa, Mastercard of via bankoverschrijving. De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 8: Leveringen

Leveringen vinden plaats op het op de bestelbon aangegeven adres of door afhaling in de winkel: Rodolphe Gossia-laan 33, B-1350 Jauche (woensdag tot vrijdag van 14u tot 19u en zaterdag van 10u tot 19u).

Bestellingen worden binnen 2 tot 5 dagen na ontvangst van de volledige betaling voor de bestelling verzonden. In geval van verkoop aan consumenten worden de goederen vervoerd op risico van de verkoper totdat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment draagt de koper het enige risico.

In geval van beschadiging van de geleverde goederen is de koper verplicht de goederen te weigeren of slechts te aanvaarden door middel van een schriftelijk voorbehoud op de afleveringsbon van de vervoerder, dat door de klant en de vervoerder gezamenlijk moet worden ingevuld. Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet binnen de 5 dagen na de datum van ontvangst door de verkoper worden ontvangen. De klacht moet uitsluitend per aangetekend schrijven worden gericht aan de maatschappelijke zetel: We Are Whisky saspj, Rodolphe Gossia-laan 33, B-1350 Jauche en moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur en de leveringsbon, aangevuld met het hierboven vermelde schriftelijk voorbehoud. Na deze termijn worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer in aanmerking genomen. In geval van verkoop aan een professioneel, is het transport op risico van de koper. De door de verkoper meegedeelde leveringstermijnen zijn strikt indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Beschikbaarheid van producten

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten in voorraad. De verkoper kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn assortiment wijzigen op grond van verschillende criteria zoals wijziging van het assortiment van de leveranciers, uitputting van de producten die in beperkte series worden vervaardigd, enz. Bijgevolg is het mogelijk dat een bestelling niet kan worden geleverd, ondanks de inspanningen van de verkoper.

Artikel 10: Verantwoordelijkheden

De verkoper streeft naar zijn beste vermogen de juistheid en actualisering na van de op deze site gepubliceerde informatie, waarvan hij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld. De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk en de online betaling, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen. De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden louter ter informatie gegeven en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie van deze sites.

Artikel 11: Verkoop van alcoholische dranken

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Iedereen die jonger is dan 18 jaar is strafbaar als hij alcohol koopt of zelfs maar probeert te kopen. Aangezien de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is, verklaart de koper dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is (of 21 jaar oud, afhankelijk van het land) wanneer hij/zij een bestelling plaatst. De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onnauwkeurigheid van de hem door de koper meegedeelde informatie.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Het is niemand toegestaan om elementen van de site, hetzij software, hetzij beeld of geluid, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker geeft de verkoper ook de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken om zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via welk communicatiemiddel ook, van informatie betreffende de commerciële activiteiten van de verkoper onder zijn klanten mogelijk te maken. Ten slotte bewaart de verkoper de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Onverminderd het voorgaande verbindt de verkoper zich ertoe de persoonsgegevens waarover hij beschikt niet aan andere ondernemingen of bedrijven mee te delen. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen te allen tijde op verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).

Artikel 15: Geschillenbeslechting

De huidige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Beveiliging van uw gegevens - Ten eerste is ons eigen interne computernetwerk uiterst belangrijk voor ons en wij streven ernaar het veilig te houden, met behulp van de nieuwste netwerkbeveiliging in combinatie met regelmatige scans van de kwetsbaarheid van het netwerk door onafhankelijke providers om de veiligheid van onze activiteiten te waarborgen in het licht van de steeds veranderende cyberveiligheidsbedreigingen die tegenwoordig alle bedrijven bedreigen.​

Ten tweede slaan wij geen gevoelige gegevens op in onze database, alleen uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, zodat geen van de andere informatie die u op onze website gebruikt, wordt doorgegeven aan ons interne netwerk.

Al uw adresgegevens worden veilig bewaard op de server die onze website host en die onder de strikte controle staat van het bedrijf dat wij gebruiken om ons website platform te leveren en te hosten.

Er zijn in het verleden nooit persoonlijke gegevens of e-mailadressen doorgegeven of verkocht aan een derde partij of bedrijf. En dit zal ook in de toekomst strikt van toepassing blijven.

Wij zullen uw informatie met respect behandelen. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot, rectificatie van, of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar maken tegen de verwerking daarvan door We Are Whisky. U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de link "Uitschrijven" onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen op shop@wearewhisky.com.

Wij garanderen dat geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde partij of bedrijf.